Методична діяльність

Опис педагогічного досвіду з реалізації проблеми

"Методико-дидактичний комплекс як технологія навчання хімії"
        
         Основним завданням для мене як вчителя є створення умов для формування базових компетентностей всіх учасників навчально-виховного процесу. Концептуальною основою для цього я обрала установку на "дитиноцентризм", що дає у практичній діяльності виражений розвивальний ефект у інтелектуальній, особистісній та соціальній сфері.
      У роботі з дітьми будь-якого класу вчитель повинен забезпечити одних учнів достатнім мінімумом хімічної освіти, а для інших створити умови для максимального розвитку природних нахилів та здібностей. Шляхом до забезпечення таких можливостей я вважала створення та успішне функціонування цілісної системи засобів навчання. В першу чергу необхідно було проаналізувати існуюче методичне та дидактичне забезпечення, розробити ті матеріали, яких не вистачало для моєї педагогічної діяльності, та у подальшому систематизувати все у єдиний методико-дидактичний комплекс. З накопченням таких ресурсів виникла потреба у групуванні тих, що стосуються роботи вчителя, та тих, що потрібні для організації успішної діяльності учнів. При цьому зрозуміло, що такий розподіл є схематичним, оскільки змістово та діяльнісно вони взаємопов'язані.
       На сьогоднішній день методико-дидактичний комплекс з хімії для учнів 7-х - 11-х класів складається з двох частин, одна з яких організовує діяльність учня, друга - діяльність учителя.         


     Основна ідея досвіду - раціональне і органічне поєднання традиційних методів з новітніми засобами навчання, сучасними інформаційними технологіями. Родзинкою побудови навчального процесу я вважаю систематичну роботу щодо формування в учнів постійної мотивації до навчання, стимулювання спільної результативної діяльності, створення сприятливого психологічного мікроклімату.
     Систематизація дидактичного та методичного забезпечення спонукала мене на активне впровадження у навчальний процес мультимедійних засобів, оскільки використання комп'ютерних технологій впливає відразу на декілька інформаційних каналів, що посилює сприйняття, полегшує засвоєння та запам'ятовування матеріалу, активізує інтерес учнів до уроків хімії. Використання програмного забезпечення SMART Board на різних етапах навчання хімії набагато розширило мої можливості як учителя. За допомогою цього програмного забезпечення мною підготовлено різноманітні завдання, змодельовані схеми, таблиці, об'єкти. Поступово я замінила частину традиційних наочних посібників і моделей МДК на ті, які можна створювати завдяки використанню інтерактивної дошки.
     Для учнів використання програмного забезпечення SMART Board дозволяє брати участь у розробці учнівських проектів, створенні презентацій, розробці та розв'язанні завдань творчого характеру. Мої учні часто готують ілюстровані доповіді для забезпечення наочності та осмислення навчального матеріалу, проводять відеозапис дослідів (домашній чи лабораторний експеримент), моделюють об'єкти, технологічні схеми, створюють анімаційні фрагменти. Учнівські мультимедійні презентації є суттєвим завершенням підсумкових та проектних робіт з теми, творчих звітів про результати дослідницької роботи. 
     Таким чином, поступово тематичні методико-дидактичні комплекси доповнилися електронними бібліотеками з кожної навчальної теми, які включають в себе фото- та відеоматеріали, анімаційні фрагменти, мультимедійні презентації, завдання, створені за допомогою програмного забезпечення SMART Board, ресурсами Інтернету. Вагомий внесок в цю роботу зробили і продовжують робити мої учні.
     Актуальність мого досвіду полягає у забезпеченні діяльнісного компоненту змісту хімічної освіти. Серед сучасних завдань навчання та виховання особистості нагальним є формування установки на здатність діяти, розв’язувати практичні питання, залучаючи не тільки знання, уміння, навички, але й емоції, цінності, ставлення і здобутий досвід. Тому я для себе вважала принциповим гармонійне поєднання психологічних (мисленєвих, емоційно-чуттєвих, інтелектуально-оцінювальних) і педагогічно-діяльнісних компонентів в навчанні хімії. Сприйняття і пізнання навколишнього світу є для учня справжньою діяльністю, що насичує його емоційне життя. Саме за таких умов можливий повноцінний розвиток емоційно-ціннісної сфери дитини з метою залучення її до творчої продуктивної діяльності.
     Новизна моєї роботи полягає у створенні методико-дидактичного комплексу для проведення уроків хімії за підтримки інформаційно-комунікаційних технологій. Представлений досвід - це спроба здійснити на практиці впровадження в навчально-виховний процес новітніх засобів навчання, які впливають на розвиток особистості учня в умовах інформатизації суспільства.
     Практична значущість моєї технології полягає в можливості активізувати пізнавальну діяльність учнів, ініціювати процес засвоєння знань, набуття учнями умінь та навичок навчальної та практичної діяльності; вона допомагає ефективно проводити закріплення та повторення вивченого матеріалу, здійснювати контроль за результатами навчання, що зрештою веде до поліпшення результатів навчання.
     Стабільність успіхів моїх учнів на олімпіадах різних рівнів вказує на те, що впровадження методико-дидактичних комплексів формує стійкий інтерес учнів до предмета та дозволяє надати міцні та глибокі знання з навчальної дисципліни.
  Починаючи з 2003 року, мої учні щорічно стають переможцями ІІІ (обласного) етапу, два рази брали участь у ІV етапі олімпіади, де учень 8-го класу Мудрий Олександр отримав диплом ІІІ ступеня.
     Про ефективність впровадження даної методики говорять і ті дані, що багато учнів після закінчення гімназії обирають для навчання ВНЗ, де профільним предметом є хімія. Це хіміко-технологічний факультет Одеського національного політехнічного університету, факультет експертизи товарів та послуг Одеського економічного університету, Одеський медичний університет, Київський медичний університет ім. Богомольця тощо. Моя випускниця 2003 року Снурнікова Ольга успішно закінчила хімічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, захистила кандидатську дисертацію і зараз працює в Одеському фізико-хімічному університеті.
  Досвідом своєї роботи постійно ділюся з колегами - учителями природничого циклу міста Іллічівськ та оьласті. З 2012 року очолюю міське методичне об'єднання вчителів хімії. На базі кабінету хімії Іллічівської гімназії №1, де я працюю, проведено цикл семінарів для методистів районних (міських) методичних кабінетів Одеської області, вчителів міста. Свій досвід я презентувала на обласній науково-практичній конференції (2006р.), обласних ярмарках педагогічних ідей і технологій (2009 та 2012 рр.) та семінарі керівників районних методичних об'єднань вчителів хімії Одеської області (2009р.). За підсумками міського конкурсу-огляду у 2012 та 2015 роках кабінет хімії Іллічівської гімназії №1 визнано кращим навчальним кабінетом міста Іллічіцвськ.
     Мої роботи "Тестові завдання для тематичного оцінювання", "Використання мультимедійних засобів навчання на уроках хімії" та "Методико-дидактичний комплекс з хімії" відзначені дипломами на обласному ярмарку педагогічних ідей у 2003, 2009 та 2012 роках. За роботу "Кабінет хімії - творча лабораторія вчителя" у 2006 році отримала авторське свідоцтво. Тестові завдання для тематичного оцінювання у 7 та 8 класах, методичні розробки уроків з використанням можливостей інтерактивної дошки у 2008-2012 роках надруковані в газеті "Хімія" видавництва "Шкільний світ" та журналі "Все для вчителя плюс.
     Компоненти методико-дидактичних комплексів постійно оновлюються і доповнюються. Використання комп'ютерних технологій робить їх мобільними, динамічними, зручними для коригування та вдосконалення.
   Застосування методико-дидактичних комплексів за підтримки інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії дозволяє мені, як вчителю, бути обізнаним щодо тенденцій розвитку педагогічної науки, спонукає до постійного професійного самовдосконалення, розширює світогляд і, найголовніше, підвищує мотивацію моїх учнів до навчання через співпрацю та формує у них позитивні почуття на досягнення успіху.     


Методико-дидактичний комплекс як технологія навчання хімії from olenameskova

Список дидактичних матеріалів, розроблених вчителем

№ з/п
Рік
Клас
Назва розробки

1.     
2009
7 клас
Плани-конспекти уроків з теми «Початкові хімічні поняття» з використанням інтерактивної дошки
2.      

2009
7 клас
Плани-конспекти уроків з теми «Прості речовини: метали та неметали» з використанням інтерактивної дошки
3.      
2009

7 клас
Самостійні роботи для перевірки знань учнів
4.      

2009
7 клас
Тестові завдання для тематичного оцінювання
5.      
2009
7 клас
Інструкції для практичних робіт

6.      
2009
7 клас
Презентації до уроків за темою «Прості речовини: метали та неметали»
7.      
2009
7 клас
Презентації до уроків за темою «Прості речовини: метали та неметали»
8.      

2010
8 клас
Плани-конспекти уроків з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
9.      

2010
8 клас
Плани-конспекти уроків з теми «Основні класи неорганічних сполук»
10. 

2010
8 клас
Плани-конспекти уроків з теми «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів»
11. 

2010
8 клас
Самостійні роботи для перевірки знань учнів
12. 

2010
8 клас
Тестові завдання для тематичного оцінювання
13. 
2010
8 клас
Інструкції для практичних робіт

14. 
2010
8 клас
Презентації до уроків за темою «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
15. 
2010
8 клас
Презентації до уроків за темою «Основні класи неорганічних сполук»
16. 
2010
8 клас
Презентації до уроків за темою «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів»
17. 
2010
8 клас
Презентації до уроків за темою «Хімічний зв'язок»

18. 
2010
7 клас
Тренувальні вправи

19. 

2011
9 клас
Самостійні роботи для перевірки знань учнів
20. 

2011
9 клас
Тестові завдання для тематичного оцінювання
21. 
2011
9 клас
Інструкції для практичних робіт

22. 
2011
9 клас
Презентації до уроків за темою «Розчини»

23. 
2011
9 клас
Презентації до уроків за темою «Хімічні реакції»

24. 
2011
9 клас
Презентації до уроків за темою «Органічні сполуки»

25. 
2011
8 клас
Тренувальні вправи

26. 
2011
8 клас
Ускладнені задачі з хімії для підготовки до олімпіад різних рівнів учнів 8 класів
27. 

2012
10 клас
Самостійні роботи для перевірки знань учнів
28. 

2012
10 клас
Тестові завдання для тематичного оцінювання
29. 
2012
10 клас
Інструкції для практичних робіт

30. 
2012
10 клас
Презентації до уроків за темою «Неметалічні елементи»

31. 
2012
10 клас
Презентації до уроків за темою «Металічні елементи»

32. 
2012
9 клас

Тренувальні вправи
33. 

2013
11 клас
Самостійні роботи для перевірки знань учнів
34. 

2013
11 клас
Тестові завдання для тематичного оцінювання
35. 

2013
11 клас
Інструкції для практичних робіт

36. 

2013
11 клас
Презентації до уроків за темою «Теорія будови органічних речовин. Вуглеводні»
37. 

2013
11 клас
Презентації до уроків за темою «Оксигеновмісні та нітрогеновмісні органічні сполуки»
38. 

2013
10 клас
Тренувальні вправи
39. 

2014
11 клас
Тренувальні вправи
40. 

2015
7 клас
Тренувальні вправи (нова програма)
41. 

2015
10 клас
100 пізнавальних завдань з хімії про метали, неметали та їх сполуки
42.
20168 класТренувальні вправи (нова програма)

Публікації у фахових виданнях та Інтернет-ресурсахНемає коментарів:

Дописати коментар